Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wizja

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

The Guild

The Guild

Uniwersytecka sieć współpracy The Guild of European Research-Intensive Universities (Gildia Europejskich Uniwersytetów Badawczych) jest międzynarodową organizacją non-profit działającą w obrębie Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Szwajcarii. 

 
UNA Europa

UNA Europa

The European University Alliance is an innovative consortium including six leading universities from six countries Spain, Italy, France, Belgium, Poland and Germany. 

 

https://una-europa.ic.uj.edu.pl/web/una-europa/start
AUCSO

AUCSO

The Association of University Chief Security Officers is the leading organization for security professionals working in higher and further education in the UK and Europe.https://www.aucso.org/
BALTIC UNIVERSITIES PROGRAM

BALTIC UNIVERSITIES PROGRAM

The Baltic University Programme (BUP) strives to find novel ways of interaction and cooperation among universities by promoting openness, internationalization and mobility.  

http://www.balticuniv.uu.se/
Coimbra Group

Coimbra Group

Founded in 1985 and formally constituted by Charter in 1987, the Coimbra Group is an association of long-established European multidisciplinary universities of high international standard. The Coimbra Group is committed to creating special academic and cultural ties in order to promote, for the benefit of its members, internationalization, academic collaboration, excellence in learning and research, and service to society.

 
EUA

EUA

The European University Association (EUA) represents more than 800 universities and national rectors’ conferences in 48 European countries. EUA plays a crucial role in the Bologna Process and in influencing EU policies on higher education, research and innovation. Through continuous interaction with a range of other European and international organizations, EUA ensures that the independent voice of European universities is heard.

https://eua.eu/
EUNIS

EUNIS

We are the European University Information Systems organisation. Our mission is to help member institutions develop their IT landscape by sharing experiences and working together.http://www.eunis.org/
EUROPAEUM

EUROPAEUM

The Europaeum is a doctoral training programme that is taken alongside an existing doctorate. It is designed for those exceptional students who have the capacity and the desire to shape the future of Europe for the better. This two-year project is multi-disciplinary, multi-university, and multi-locational and focused on contemporary European policy.https://europaeum.org/
SAR

SAR

Scholars at Risk protects scholars suffering grave threats to their lives, liberty and well-being by arranging temporary research and teaching positions at institutions in our network as well as by providing advisory and referral services.
UNITOWN

UNITOWN

Unitown is an international network of excellence bringing together university cities willing to share experiences and develop good practices in town-gown relations.

http://www.unife.it/international/networks/unitown
UTRECHT NETWORK

UTRECHT NETWORK

The Utrecht Network brings universities together from across Europe, with a common mission to share the best practice and enhance the internationalization process for both students and staff.

With 32 members in 27 countries, the Utrecht Network is particularly committed to areas of activity such as student and staff mobility, summer schools, the internationalization of curriculum, joint curricula and double/joint degrees.https://utrecht-net.dwm.uj.edu.pl/

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

The Guild
Rola Unii Europejskiej jako fundatora badań, nauczania i międzynarodowej mobilności studenckiej staje się coraz istotniejsza. Dlatego kluczową kwestią jest nawiązywanie wartościowej współpracy w celu zmaksymalizowania korzyści, jakie płyną z wysokiej jakości badań naukowych, wzajemnej bliskości uniwersytetów oraz łatwiejszego dostępu do funduszy UE. Należy zadbać o to, by głos uniwersytetów zorientowanych na badania naukowe stał się wyraźniej słyszalny w Europie. Celem Gildii jest wywieranie pozytywnego wpływu na europejskie organy ustawodawcze w stopniu większym, niż byłoby to możliwe w przypadku pojedynczej organizacji.

Członków Gildii łączy całkowite oddanie wysokiej jakości badaniom jako źródłu wszelkiej wiedzy, zobowiązanie do informowania władz ustawodawczych o najkorzystniejszych sposobach inwestowania w naukę, a także chęć podjęcia współpracy z wszelkiego rodzaju organizacjami kulturalnymi, think tankami, przemysłem i biznesem. Wartości, które leżą u podstaw Gildii, są ucieleśnieniem idei współpracy jako najdoskonalszej formy dzielenia się dobrymi praktykami i rozwoju każdej instytucji członkowskiej. Poprzez swoje podstawowe działania, Gildia przyczyni się również do zwiększenia autorytetu jej członków w kraju macierzystym.

1. Popularyzacja wiedzy i nauki oraz stanie na straży wolności badań naukowych, wolności akademickiej i etyki badawczej.
2. Promowanie roli uniwersyteckich ośrodków badawczych jako siły napędowej gospodarki opartej na wiedzy,nieodzownych do wdrażania innowacji i stwarzania wyspecjalizowanych miejsc pracy, ulepszania medycyny i podnoszenia jakości życia, zrozumienia istoty kultury i bycia jednostką ludzką oraz sukcesu krajów europejskich jako sąsiadów i obrońców praw człowieka.
3. Wspólne wypracowywanie pozytywnych zmian poprzez szczery i otwarty dialog oraz wpływanie na władze ustawodawcze w celu wspierania ważnych inicjatyw, powszechnej wymiany wiedzy i wspieranie demokratycznej debaty w kontekście europejskim jak i krajowym.
4. Tworzenie korzystnych warunków rozwoju i zapewnianie wsparcia dla innowacji
i przedsiębiorstw poprzez stałą współpracę z czołowymi przedstawicielami środowiska przemysłowego i biznesowego, włączając małe i średnie przedsiębiorstwa, organizacje pożytku publicznego, a także inne europejskie organizacje prywatne lub publiczne.
5. Promowanie inkluzywności i równouprawnienia poprzez zaangażowanie akademickie, w szczególności w kwestiach mobilności społecznej, mniejszości i płci kulturowej.
6. Wspieranie wysiłków zmierzających do zwiększenia finansowania badań naukowych, nauczania i innowacji w całej Europie z zachowaniem najwyższych standardów.
7. Poświęcenie się studiowaniu wszystkich gałęzi ludzkiej wiedzy, w tym SSAH (nauki społeczne i humanistyczne oraz sztuka), STEMM (nauki ścisłe i techniczne, inżynieria, matematyka oraz medycyna), a także nowo powstałych i potencjalnych przyszłych dziedzinach.
8. Rozpowszechnianie dobrych praktyk i analiza danych mające na celu nieustający rozwój  członków Gildii (indywidualny oraz wspólny), który zapewni wzajemne zrozumienie, pogłębi wiedzę i umożliwi lepszą koordynację oraz zwiększy moc badawczą.
9. Pełnienie kluczowej funkcji w globalnych debatach o znaczeniu badań i nauki w rozwoju społeczeństwa, kultury i gospodarki.


Cele, misja oraz zadania Gildii wpisują się doskonale w strategię modernizacji europejskiego szkolnictwa wyższego oraz w program umiędzynarodowienia szkolnictwa wyższego. Zgodne są też z wewnętrzną polityką internacjonalizacji uczelni, a szczególnie jej zaangażowaniem
w znaczące inicjatywy o wymiarze globalnym. Uniwersytet Jagielloński zamierza włączyć do dyskusji na tematy poruszane przez Gildię również zainteresowane uczelnie polskie, jako głos doradczy i opiniodawczy. Uczelnia będzie zatem reprezentować głosy wielu polskich instytucji naukowych na arenie europejskiej.